PhD students (Co-advising)

  • Chris Bondy (with Dr. Pengcheng Shi)
  • Ricardo R. Figueroa (with Dr. Pengcheng Shi)
  • Ervine Mingxun Zheng (with Dr. Qi Yu)
  • Rayan H. Mosli (with Dr. Yin Pan)
  • Xuan Guo (with Dr. Anne R. Haake)